Mateřská škola Řitka

Vítáme Vás na stránkách naší školičky, napište nám >>> Návštěvní kniha

Školní řád

Zpracovaný v souladu s zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon)

 

 

1.      Zřizovatelem školy je OÚ Řitka.

2.      Provoz školy je od 6.15 do 16.45 (včetně provozu o prázdninách).

3.      Provoz MŠ bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem.Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem projedná s řediteli jiných MŠ možnosti  a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu.

4.      Provoz MŠ lze ze závažných důvodů ( organizační či technické důvody, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání)  a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období – tuto informaci zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co  o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

5.      Přijímací řízení do MŠ:

·        termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě s obcí, o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a místního rozhlasu

·        o zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, informuje rodiče dítěte zasláním „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

·        o zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodiče dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny

·        do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let

·        do třídy MŠ se mohou zařazovat také děti od dvou let věku (na základě vyjádření pediatra, nelze-li dítě zařadit do jeslí) a děti zdravotně postižené – smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami (po projednání s odborným lékařem)

·        rozhodnout o přijetí může ředitelka výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ

6.      Zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

7.      Ředitelka školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte v MŠ,( § 35)  po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

·        se  dítě bez omluvy  zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

·        zákonný zástupce  závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ 

·        ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení 

·        zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín

 

8.      Děti se do MŠ přijímají kdykoliv během dne dle potřeby rodiny (jsou-li předem přihlášeny – o pravidlech vstupu rodičů  do budovy školy informuje ředitelka vždy na první schůzce rodičů). MŠ se v 8 hod. z bezpečnostních důvodů zamyká. Prosím zvoňte!

9.      Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ.

10.  Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

11.  Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u třídních učitelek nebo u ředitelky školy). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči !! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou

12.  Každý pracovník, ale i zákonný zástupce dítěte navštěvující MŠ Řitka, je povinen chránit majetek školy před poškozením, zničením, zneužitím. Je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví osob, ke škodám na majetku.

13.  Dítě v mateřské škole potřebuje – celé náhradní oblečení, sportovní oblečení na  zahradu, přezůvky – bačkory, popř. .sandály – z hlediska bezpečnosti nejsou vhodné do třídy ani na zahradu pantofle a „kroksy“. Dále děti potřebují pyžamo, holínky, pláštěnku, předškolní dětí cvičební úbor (tričko, trenky). Děti musí mít své věci označené – podepsané.

14.  Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se akcí v MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji  učení. Rodič má právo si kdykoliv vyžádat konzultaci s učitelkou, s ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu).

 

 

 

 

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Za bezpečnost dětí  v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce pedagogičtí pracovníci MŠ (odborně způsobilí), a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby  až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupce dítěte.

 

Učitelka odpovídá při pobytu dětí mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, za bezpečnost nejvýše 20 dětí. Při výletech, kursech plavání nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka školy další osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí.

V průběhu her učitelka usměrňuje děti z hlediska bezpečnosti, zdůrazňuje opatrnost a ohleduplné chování.

Při sportovních činnostech, při plaveckém výcviku a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví – nedovolí pedag. pracovník,aby se dítě bez odložení, nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů ( náramky, náušnice - větší kroužky, prsteny, řetízky , přívěšky), účastnilo příslušné činnosti. Děti cenné předměty odloží do uzamykatelné zásuvky v ředitelně školy.

Bezpečnost dětí při TV zajišťuje pedag. pracovník po celou dobu činnosti - přihlédne k fyzické vyspělosti dětí, v přírodních podmínkách je třeba volit terén úměrný k věku dítěte a klimatickým podmínkám.

V letních. měsících se soustřeďuje většina aktivit na pobyt venku. Při pobytu venku učitelka sleduje správné oblečení i obutí dětí, aby neprochladly nebo aby nedošlo k jejich přehřátí (individuální zvláštnosti dítěte). Při silném mrazu pod –10°C,  silném dešti  a silném větru je pobyt venku vynechán!

Úraz dítěte je úraz , který se stal dítěti při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školních služeb ( při vycházkách, výletech, zájezdech, při výuce plavání).Úrazem není úraz, který se dítěti stane na cestě do MŠ a zpět a mimo prostory školy.

 

Dítě nesmí při vstupu do třídy ani během pobytu v MŠ žvýkat žvýkačku – nebezpečí vdechnutí! Pedagogické pracovnice nesmí podávat dítěti žádné léky, ani na žádost zákonného zástupce, neboť nejsou odborně způsobilé!

 

K zajištění ochrany a zdraví jsou děti poučovány o možných nebezpečných vlivech prostředí a způsobech, jak se chránit, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, jak se bránit násilí, ubližování, ponižování,…

 

V celém areálu MŠ je zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek!

 

 

Všichni zaměstnanci MŠ dodržují předpisy a pokyny k BOZP.

 

 

 

Provozní  řád školy

 

1.      Provozní doba MŠ je od 6.15 do 16.45 hodin.

 

2.      Děti se ráno schází do 8.00 hod., pak se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě s učitelkou lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování. Po příchodu do MŠ po 8.00 hod. prosím zvoňte! Odchod dítěte po obědě hlásí rodiče učitelce.

 

3.      Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může opustit školu.

 

4.      Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u třídních učitelek nebo u ředitelky školy). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči !! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou.

 

5.      Nepřítomnost dítěte se omlouvá ústně nebo telefonicky nejpozději do 8.00 hod. Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.

 

6.      Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny tel. spojení, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

 

7.      Třídní záležitosti vyřizují rodiče s třídní učitelkou, provozní záležitosti, stížnosti, oznámení řeší ředitelka školy nebo její zástupkyně.

 

8.      Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Každá třída má svůj organizační řád (program, uspořádání dne), který je natolik             flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či na aktuálně změněné potřeby dětí (viz.     nástěnky v šatnách).

 

9.      Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se akcí v MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji  učení. Rodič má právo si kdykoliv vyžádat konzultaci s učitelkou, s ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu).

 

10.  Provoz MŠ bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem.Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem projedná s řediteli jiných MŠ možnosti  a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu.

 

11.  Provoz MŠ lze ze závažných důvodů ( organizační či technické důvody, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání)  a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období – tuto informaci zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co  o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

12.  Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Cena stravného na jedno dítě a jeden den:   32,- Kč, bez odpolední svačiny:  26 ,- Kč. Úhrada stravného a úplaty za předškolní vzdělávání se uskuteční vždy do 15. dne v měsíci, a to v hotovosti u  hospodářky školní jídelny. Úplata je hrazena ve výši   400 ,-Kč měsíčně, u dětí s čtyřhodinovou docházkou v měsíci činí 2/3 z celkové částky tedy  260 ,-Kč měsíčně a podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně.   Rodič je povinen si včas zjistit termíny k úhradě a tyto termíny bezpodmínečně dodržet !!!

 

13.  Všechny věci dětí by měly být čitelně podepsány.

 

14.  V celém areálu MŠ je zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek!

 

 

Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomí děti cestou přirozené výchovy, věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Jsme tu pro Vás a Vaše děti

 

Kolektiv MŠ Řitka

 
Powered by Ondřej Šmejkal 2006