Mateřská škola Řitka

Vítáme Vás na stránkách naší školičky, napište nám >>> Návštěvní kniha

Životospráva, psychohygiena a psychosociální podmínky v naší MŠ

 Životospráva:

 

-          Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.

-          Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

-          Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ.

-          Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

-          Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

 

Psychohygiena:

 

-          Denní řád je pravidelný, ale umožňuje organizaci činností dětí přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

-          Rodiče mají možnost přivádět dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb (předem ohlásit).

-          Děti tráví každý den pobyt venku (2 hod.) s ohledem na počasí (mráz pod –10 °C, náledí, silný vítr, déšť, inverze apod.).

-          Děti mají dostatek volného pobytu v rámci možností v budově MŠ, ale i na zahradě.

-          Zaměstnanci v MŠ respektují individuální potřeby dětí.

-          Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.

-          Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.

 

Psychosociální podmínky:

 

-          Všechny děti mají v naší MŠ stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti.

-          Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován.

-          Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.

-          V dětech rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

-          Děti jsou seznamovány s pravidly chování ve skupině, třídě.

 

 

 

 

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Mateřskou školu mohou navštěvovat všechny děti starší tří let, které jsou smyslově, duševně i fyzicky zdravé. V ojedinělých případech  lze do třídy zařadit  dítě od dvou let věku na základě vyjádření dětského lékaře. Rovněž lze do třídy zařadit i dítě s výchovnými i vývojovými poruchami.

 

Za bezpečnost dětí  v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce pedagogičtí pracovníci MŠ (odborně způsobilí), a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby  až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupce dítěte.

 

Učitelka odpovídá při pobytu dětí mimo budovu MŠ za bezpečnost nejvýše 20 dětí. Při výletech, kursech plavání nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka školy další osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí.

 

V průběhu her učitelka usměrňuje děti z hlediska bezpečnosti, zdůrazňuje opatrnost a ohleduplné chování. Při pobytu venku učitelka sleduje správné oblečení i obutí dětí, aby neprochladly nebo aby nedošlo k jejich přehřátí (individuální zvláštnosti dítěte)

 

Všichni zaměstnanci MŠ dodržují předpisy a pokyny k BZPO.

 

K zajištění ochrany a zdraví jsou děti poučovány o možných nebezpečných vlivech prostředí a způsobech, jak se chránit, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, jak se bránit násilí, ubližování, ponižování,…

 

Budova MŠ je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a to vždy od 8.30 - 10:45 hod. a po vydání obědů od 13:00 – 14:30 hod. Kdokoliv přijde do MŠ v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu.

 
Powered by Ondřej Šmejkal 2006